ثبت شرکت سهامی عام
مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام
1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله ماده 6 اساسنامه سرمایه ای كه هنگام پذیره نویسی تعهد شده اضافه 20% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد(
6. آگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده
7. فتوكپی شناسنامه مدیران ( مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
8. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شركت
9. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز
برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت ثبت شرکت ویونا مراجعه فرمایید
88203204