تصویرساز سه بعدی کشورمان:
وبلاگ این هنرمند:

http://mmodarres.blogspot.com/