سال 2011 | 188 صفحه | ISBN: 9782940411306 | 12 MB |
معرفی:
پایداری یک موضوع با اهمیت فزاینده برای تمام طراحان، از کسانی که در طراحی صنعتی، طراحی گرافیک و یا معماری کار می‌کنند؛ می‌باشد.
کتاب “طراحی برای تغییر پایدار” به‌روشنی موضوعات و مباحث کلیدی را شرح می‌دهد تا دانشجویان و متخصصان را در روش‌های کاری خود سازگار و یکپارچه کند.
این کتاب کاوش می‌کند که چطور تفکر طراحی و کارآفرینی طراحی محور می‌تواند برنامه کاری پایداری را در نظر داشته باشند. این کتاب بررسی می‌کند که چگونه فرآیند طراحی، متدلوژی‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی تغییرات پایدار در تجارت، سازمان‌ها و جامعه به‌طور کلی را فراهم می‌کند.
Anne Chick و Paul Micklethwaite مباحثی در رابطه با طراحی و پایداری و ادغام هردو ارائه می‌دهند. مطالعات موردی و مصاحبه‌های بین‌المللی دقیق و نظریه‌های مورد بررسی را در مفهومی کاربردی ارائه می‌دهد.من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست."مُنْتِسکیو"