در نمای ساختمانها میتوان از ورق های کامپوزیت استفاده کرد. از جمله فوائد ورق های کامپوزیت این است که با صرفه ترین راهکار برای حفظ و نگهداری ساختمان از گزند هوازدگی، آلودگی، و تاثیرات جوی برای مدت طولانی است.
ورق های کامپوزیت دارای کاربرد های فراوانی نیز هستند.