گریم و آرایش با هم خیلی فرق دارن و نمیشه اونها رو یکی دونست.با گریم یکی پیر یکی جوون یکی خسته یکی معتادو... میشه!البته منظورم فقط چهره است.
وسایل گریم با لوازم آرایش عادی و روز مره فرق می کنه.
گریم خیلی جالبتر و متنوع تر از آرایشه!
در ضمن اگر کسی گریم بلد باشه توی آرایشگری هم بسیار موفقه!

(ادامه دارد)