با سلام / خوب بعد از مدت ها باید اینجا چیزهایی نوشت. در مورد این مبحث پاپ آرت که به دنبال مطلب می گشتید، منابع زیادی را می توان ردیف کرد!. اما اگر بخواهید جمع و جور و شسته رفته به سراغ این سبک بروید و به قول خودتان به زمینه های ظهور دست یابید، این ها را می توانم پیشنهاد دهم:
1/ مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت، ترجمه علیرضا سمیع آذر / موسسه چاپ و نشر نظر
2/ هنر مدرن / مرتضی گودرزی / نشر سوره