1.اين طراحي براي من مناسب است،بنابراين براي هر شخص ديگري نيز مناسب است.
2.اين طراحي براي شخص متوسط مناسب است بنابراين براي هر شخص ديگري نيز مناسب خواهد بود.
3.گوناگوني انسانها آن قدر زياد است كه احتمالا نمي توان همه را در طراحي مد نظر قرار داد، اما از آنجا كه مردم به طرز شگفت انگيزي قابل تطابق و سازگاري مي باشند اين امر مشگل چنداني ايجاد نميكند.
4.ارگونومي گران است و از آنجا كه مردم عموما محصولات را از روي شكل و ظاهر خريداري ميكنند، توصيه هاي ارگونومي را مي توان ناديده گرفت.
5.ارگونومي ايده اي بسيار عالي است، من هميشه طراحي اشيا را به توجه به ارگونومي انجام مي دهم، اما اين كار را به طور شهودي و با تكيه بر عقل سليم خود انجام ميدهم بنابراين ديگر احتياجي به جداول اطلاعات و بانكهاي اطلاعاتي ندارم.

منبع: كتاب انسان ، آنتروپومتري ، ارگونومي و طراحي استفن فيزنت
مهندس عليرضا چوبينه و مهندس محمد امين موعودي صفحه 23