لیست فهرست بهاهای موجود:
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی (رسته کشاورزی و منابع طبیعی) – 148 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (رسته ساختمان و ساختمان صنعتی)– 170 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی (رسته ساختمان و ساختمان صنعتی)– 336 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه (رسته مهندسی آب)– 68 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب (رسته مهندسی آب)– 82 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب (رسته مهندسی آب)– 84 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات (رسته مهندسی آب)– 58 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی (رسته ساختمان و ساختمان صنعتی) – 145 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (رسته راه و ترابری) – 125 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری (رسته راه و ترابری) – 146 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی (رسته مهندسی آب) – 79 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته شبک ه توزیع آب (رسته مهندسی آب) – 76 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار (رسته کشاورزی و منابع طبیعی) – 65 صفحه
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی - رسته مهندسی آب – 91 صفحهبرای دانلود بر روی گزینه دانلود کلیک کرده و در صفحه باز شده گزینه Download Now رو بزنید.
دانلود (لینک غیر مستقیم 4Shared)