این گرایش از آنجایی که کسی خیلی ازش حرفی نمیزنیم نادیده گرفته می شه با وجود اینکه می تونه خیلی مهم و کاربردی باشه.
تجهیزات پزشکی یا طراحی محصولات پزشکی.
دارم تحقیقاتی انجام میدم که بتونم حق این مطلب رو بجا بیارم. فعلاً منتظر باشید که خیلی زود با دست پر میام چون پایان نامه خودم راجع به یک محصول پزشکی کمیابه!!!